פסטיבל אייקון 2015

facebook

facebook

youtube

twitter

תקנון תחרות הצילום של פסטיבל אייקון 2015

 1. כללי התחרות ומטרותיה

  1. התחרות נועדה לשפר את החוויה של באי הפסטיבל ולהעניק הכרה למצוינות בתחום הצילום בפסטיבל אייקון 2015. צלמים יתעדו את הפסטיבל וחבר השופטים יבחן את צילומיהם ויבחר את התמונות המצטיינות.
  2. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.

 

 1. מבנה והתנהלות התחרות

  1. תחרות הצילום תכלול שלושה מסלולים:

   1. תחרות כללית: תמונות כלליות של הפסטיבל, במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים, ובתחרות חביב הקהל.
   2. תחרות קוספליי: צילומים של באי הפסטיבל שהגיעו מחופשים, במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים, ובתחרות חביב הקהל.
   3. מציאות מוגברת: מיצוי דיגיטלי של תמונות מהפסטיבל, במסלול הזה ייבחרו התמונות הזוכות בבחירת השופטים בלבד.
  2. על כל משתתף להגיש חמישה צילומים לתחרות הכללית, חמישה צילומים לתחרות צילומי הקוספליי, ושתי תמונות למסלול “מציאות מוגברת” (להלן “אלבומי הגשה”). בין התמונות בשני המסלולים הראשונים יציין המשתתף צילום אחד מכל אלבום שברצונו להגיש לתחרות חביב הקהל. לכללים שנוגעים לתוכן התמונות עיינו בפרק 4: “תנאים ומגבלות”.
  3. משתתף יהיה רשאי לוותר על ההגשה לכל מסלול של התחרות בלי לפגוע בהתמודדותו במסלולים האחרים. משתתף שוויתר על התמודדות באחד ממסלולי התחרות לא יוכל להגיש תמונה לתחרות חביב הקהל במסלול זה.
  4. ניתן להגיש תמונה אחת מתחת לכמות התמונות המרבית הנדרשת בכל מסלול, אולם הציון שיקבע את דירוג הצלם בכל מסלול בתחרות הוא סך כל הניקוד שהשופטים נתנו לכל התמונות שהגיש, כך שרצוי להגיש את הכמות המרבית.
  5. התמונות יוגשו באמצעות כתובת מייל ייעודית לתחרות הצילומים עד ל-7 באוקטובר 2015 בשעה 23:59 (להלן “תקופת ההגשה”). לא תותר הגשת צילומים אחרי תום מועד תקופת ההגשה. לאחר ההגשה לא יינתן לעשות שינויים בתמונות שהוגשו או בבחירת הצילומים לתחרות חביב הקהל.
   1. הצילומים לכל מסלולי התחרות יאושרו בידי מארגני התחרות, שגם יוודאו שהתמונות נשלחו לתחרות הנכונה.
   2. צילומים לתחרות חביב הקהל יועלו לאלבום פייסבוק בהתאם למסלול שאליו הוגשו (להלן “אלבומי חביב הקהל”) שיופיע בעמוד הפייסבוק של הפסטיבל ב-9 באוקטובר 2015.
  6. אלבומי ההגשה יתפרסמו בעילום שם וגם התמונות באלבומי חביב הקהל יתפרסמו בלי ציון שמם של הצלם או המצולמים. לא יתאפשר לפרסם תגובות לתמונות ולאלבומים פרט ל”לייקים” עד לפרסום זהות הזוכים בתחרות. רק מארגני התחרות יהיו רשאים  להעלות תמונות לאלבומי חביב הקהל.
  7. עד תום התחרות אין לפרסם אף תמונה שהוגשה לתחרות בכל מקום אחר.

 

 1. השתתפות בתחרות

  1. רשאי להשתתף בתחרות מי שעומד בכל התנאים הבאים:
   1. נרשם לתחרות כדין ובמועד, על פי תנאי התקנון.
   2. גילו 15 ומעלה.
   3. אינו שופט בתחרות ואינו נמצא בין מארגני התחרות.
   4. קיבל אישור לכך ממארגני התחרות.
  2. ההרשמה לתחרות נמצאת באחריות המבקשים להשתתף בה. על  מנת להירשם יש לשלוח דוא”ל לכתובת ilcon.photocontest@gmail.com או להירשם ידנית בעמדת המודיעין במהלך הפסטיבל. בעת ההרשמה יש לציין את הפרטים הבאים:
   1. שם מלא.
   2. כתובת דוא”ל פעילה שבה אפשר ליצור קשר.
  3. אפשר להירשם מיום פרסום התקנון ועד 1 באוקטובר בשעה 18:00 (להלן “תקופת הרישום”).
  4. ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.
  5. צלמים רשמיים של הפסטיבל (להלן צוות התיעוד), יירשמו אוטומטית כמשתתפים בתחרות הצילום.
  6. לכל משתתף שנרשם מראש לתחרות ינופק תג שם שיזהה אותו כמשתתף.

 

 1. תנאים ומגבלות

  1. יש להגיש תמונות שצולמו בגבולות המתחם של פסטיבל אייקון 2015 וסביבתו ובימי הפסטיבל בלבד: 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר 2015.
  2. צילום של באי הפסטיבל יהיה אך ורק באישור המצולמים. צילום של קטינים יותר רק באישור הוריהם או אפוטרופוס אחר. האחריות לקבל את הסכמת המצולמים מוטלת על הצלם בלבד. ההסכמה צריכה להינתן הן לצילום והן לשימוש בו במסגרת התחרות.
  3. אפשר להגיש צילומים מבוימים.
  4. שימוש בתוכנות עריכה (דוגמת “פוטושופ”) עבור המסלול הכללי ומסלול הקוספליי יותר אך ורק בצורה שלא תעוות את התוכן העיקרי של הצילום ביחס למציאות. יש לעמוד בתנאים הבאים:
   1. אין להשתמש בתוכנות עריכה לשינוי המרקם (טקסטורה), המימדים או הצבעים של אובייקט הצילום או של סביבתו. לדוגמה, אין להאריך או לקצר משטח שעליו או לפניו עומד האובייקט, ואין לשנות את הרקע של האובייקט.
   2. אין להשתמש בתוכנות עריכה על מנת לעוות את המציאות – לדוגמה, אין לשנות את צבע העיניים של המודל. עם זאת, במסלול הקוספליי יורשו הצלמים לבצע שינויים קוסמטיים שאינם משנים את מהות הצילום. בעת הערכת התמונות יונחו השופטים להתעלם מפגמים קוסמטיים של אובייקט הצילום.
   3. מותר להשתמש בתוכנות עריכה להעצמת התמונה כפי שהיא (עמימות של צבעי הרקע / הדגשת צבעי האובייקט). אפשר לדוגמה לחזק רוויית צבעים קיימים או לעמעם את צבעי הרקע כדי למקד את המבט באובייקט הצילום.
   4. מותר לחתוך את שולי התמונה (“Crop”), ובלבד שהתמונה תוגש באחת מהפרופורציות הבאות: 1*1, 4*5, 3*2, 16*9, 4*3.
  5. במסלול המציאות המוגברת תותר עריכה בלתי מוגבלת לאובייקטים שבתמונות לרבות הוספת אפקטים ושימוש בתוכנות גרפיות, אולם אין להכניס לתמונה עצמים חדשים.
  6. אין להגיש לתחרות חומר שתוכנו מיני, פורנוגרפי, או פוגע בצנעת הפרט.
  7. אין לצלם מופעים בימתיים שמתקיימים באולמות הפסטיבל.
  8. אין לעשות בצילום סימן שיאפשר לזהות את הצלם, כגון רישום שם הצלם, שימוש בסימן היכר שלו בפינת התמונה או בכל דרך אחרת.
  9. אפשר לשתף את אלבומי התחרות בשלמותם, אך אסור לצלם לשתף תמונות ספציפיות מהאלבום, כדי לא להפר את האנונימיות של המשתתפים. צלם שינסה להטות את התחרות – ייפסל לאלתר.
  10. מארגני התחרות רשאים לפסול כל צילום שלא יעמוד בתנאי התקנון. במקרה כזה יורשה המשתתף להגיש תמונה חלופית, אך לא יקבל הארכה של תקופת ההגשה. צלם שלא יספיק להשלים את אלבום ההגשה שלו בתקופת ההגשה, ייפסל. לא ניתן לערער על פסילה של תמונה.
  11. ההשתתפות בתחרות הצילום אינה מזכה את המשתתף בכל זכות מיוחדת בפסטיבל, לרבות כניסה לאירועים בתשלום או למתחמים שחלה עליהם מגבלת כניסה.
  12. משתתף שיפריע להתנהלות התקינה של הפסטיבל, השתתפותו בתחרות תיפסל.

 

 1. תנאים ומגבלות – מארגנים

  1. הנהלת הפסטיבל והנהלת התחרות רשאיות לעצור את התחרות או לשנות את תנאיה בכל עת.
  2. בחירת הפרסים שיחולקו לזוכי התחרות תהיה כפופה לשיקול דעתם של מארגני התחרות בלבד.
  3. לא יתאפשר לערער על החלטת השופטים או על כל החלטה מנהלתית של מארגני התחרות או מנהלי הפסטיבל.
  4. מארגני הפסטיבל יהיו רשאים להשתמש בכל התמונות שיוגשו לתחרות הצילום, עם קרדיט לצלמים. אין בכך בכדי לפגוע בזכויות הצלם על תמונותיו בכל הקשר אחר.
  5. מנהלי התחרות ומארגני הפסטיבל אינם נושאים באחריות כלשהי לכל נזקי גוף או רכוש או לכל פגיעה אחרת שתיגרם למשתתפי התחרות. אין בקיום התחרות כדי להרחיב כל אחריות שחלה על מארגני הפסטיבל.